Content voor Ingelogde Gebruikers

 

 

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kun je onze algemene voorwaarden lezen. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door OPNIEUW!. Indien je een bestelling doet via onze webshop, dien je aan het einde van het bestelproces akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst gesloten met OPNIEUW!.
 2. Dienst: alle door OPNIEUW! verleende diensten, hoe genaamd ook, op grond van een overeenkomst gesloten tussen OPNIEUW! en de wederpartij. Onder de term ‘dienst’ wordt in het navolgende zowel een enkele dienst als meerdere diensten verstaan.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst, gesloten met OPNIEUW!, betrekking hebbende op het verlenen van diensten door OPNIEUW!, het verkopen van een product aan de wederpartij, of het verhuren, of repareren van een product aan de wederpartij.
 4. Product: product(en), software of dienst(en) van OPNIEUW!. Onder de term ‘product’ wordt in het navolgende zowel een enkel product als meerdere producten verstaan.
 5. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie OPNIEUW! een overeenkomst aangaat.

 

 1. ALGEMEEN

Artikel 1, Algemene Voorwaarden.

 1. Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is Opnieuw B.V., gevestigd te Buitenpost, KvK-nummer: 68877919, hierna aangeduid als “OPNIEUW!”. De partij met wie OPNIEUW! zaken doet zal worden aangeduid als de “wederpartij”.

Artikel 2, Toepasselijkheid algemene voorwaarden wederpartij

 1. OPNIEUW! wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Wederpartij af. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op eventuele toekomstige en/of vervolgovereenkomsten.
 2. Indien blijkt dat bepaalde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. De niet van toepassing zijnde bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de te vervangen bepalingen. 

Artikel 3, Tot stand komen overeenkomst

 1. Een aanbieding, offerte of prijsopgave van OPNIEUW! is vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een bestelling van een product of dienst.
 2. De overeenkomst tussen OPNIEUW! en de wederpartij komt tot stand op het moment dat de onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod OPNIEUW! heeft bereikt.
 3. Indien de aanvaarding gepaard gaat met voorbehouden of wijzigingen, is OPNIEUW! bevoegd daarmee verband houdende wijzigingen in haar aanbod aan te brengen.
 4. Alle overeenkomsten met OPNIEUW! komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad strekt, bij OPNIEUW! zelf of bij haar leverancier”.
 5. Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen in het aanbod binden OPNIEUW! niet.

Artikel 4, Prijs

 1. De prijzen van OPNIEUW! zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, uitgedrukt in Euro en exclusief belastingen, BTW en andere heffingen.
 2. De kosten voor vervoer, verpakking en verzending komen voor rekening van de wederpartij, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5, Betaling

 1. De prijs dient tijdig te worden voldaan, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien niet binnen de betaaltermijn betaald wordt, verkeert wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe eerst een ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de betaling van hetgeen hij aan OPNIEUW! verschuldigd is, is hij per datum verzuim een rente van 1,5% per maand verschuldigd.
 4. Daarnaast zal de wederpartij per datum verzuim 15% van de verschuldigde hoofdsom aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, met een minimum van EUR 250 exclusief BTW. Voor zover OPNIEUW! gerechtelijke- en executiekosten moet maken in gevolge hetgeen partijen met elkaar overeen zijn gekomen, zulks in de ruimste zin des woords, is wederpartij gehouden die kosten volledig aan OPNIEUW! te vergoeden.
 5. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van de prijs, is OPNIEUW! bevoegd om alle op haar rustende verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Ieder bedrag dat OPNIEUW! van de wederpartij ontvangt zal allereerst ter voldoening strekken van die vorderingen waartoe OPNIEUW! geen eigendomsvoorbehoud heeft bedongen als bedoeld in artikel 13. Vervolgens zal ieder bedrag dat OPNIEUW! van de wederpartij ontvangt strekken ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van andere openstaande facturen.
 7. De wederpartij is niet bevoegd de aan OPNIEUW! verschuldigde bedragen te verrekenen of betaling van verschuldigde bedragen op te schorten. Er kan alleen bevrijdend betaald worden op een door OPNIEUW! aangewezen wijze.

Artikel 6, Levering

 1. Het vervoer van het product zal worden uitgevoerd door c.q. namens OPNIEUW!. De kosten van het vervoer komen ten laste van de wederpartij, tenzij anders wordt overeengekomen. OPNIEUW! zal ervoor zorg dragen dat het product wordt afgeleverd binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn is echter geen fatale termijn. Indien tussen partijen geen tijdstip is afgesproken zal het product binnen een redelijke termijn, zulks ter bepaling van OPNIEUW!, worden afgeleverd.
 2. De in het vorige lid genoemde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke OPNIEUW! door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Van overmacht is bijvoorbeeld sprake als niet tijdig geleverd kan worden door storing aan machines, uitval van stroom, tekorten, staking, rellen of  onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres van de wederpartij die hij aan OPNIEUW! kenbaar heeft gemaakt.
 4. OPNIEUW! is slechts dan in verzuim bij overschrijding van de leveringstermijn, nadat OPNIEUW! door de wederpartij in gebreke is gesteld en door de wederpartij een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen. Als redelijke termijn heeft te gelden een termijn van tenminste 30 dagen.
 5. Het product is voor risico van de wederpartij vanaf het moment van aflevering, ook indien de eigendom op dat moment nog niet op de wederpartij is overgegaan.
 6. OPNIEUW! kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan het product als gevolg van het verpakken en verzenden van het product, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 7. Het product geldt als geleverd vanaf het moment van aflevering van het product bij de wederpartij.
 8. Indien de wederpartij het product niet of niet tijdig afneemt, is de wederpartij zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim. OPNIEUW! is alsdan bevoegd de verplichtingen die op haar rusten jegens de wederpartij op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 9. Kosten en schade als gevolg van oponthoud of vertraging in de (af)levering aan de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7, Aansprakelijkheid

 1. De wederpartij is in de volgende niet limitatief genoemd gevallen aansprakelijk voor schade aan het product, gedurende het tijdvak waarin het product nog eigendom is van OPNIEUW! en dit product al door OPNIEUW! geleverd is aan de wederpartij. Indien in die periode schade aan het product ontstaat ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van het product, of de wederpartij niet tijdig zorg draagt c.q. laat dragen voor het noodzakelijk onderhoud of de noodzakelijke vervanging van onderdelen en/of in geval de wederpartij wijzigingen in het product heeft aangebracht zonder schriftelijke toestemming van OPNIEUW!, is de wederpartij voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk. Daaronder tevens begrepen de kosten van herstel van het product.
 2. OPNIEUW! is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de wederpartij door het product, indien deze schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik door de wederpartij. Van oneigenlijk gebruik is in ieder geval sprake indien het product in strijd met de meegeleverde handleidingen of instructies wordt gebruikt en/of indien het product wordt gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met de bestemming ervan.
 3. OPNIEUW! is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, in welke vorm dan ook. Onder gevolgschade valt in ieder geval gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld, vertragingsschade en schade door bedrijfsstagnatie. OPNIEUW! is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade voor een bedrag dat groter is dan het door OPNIEUW! (gedurende de looptijd van de overeenkomst) voor het betreffende product te ontvangen vergoeding.
 4. De wederpartij vrijwaart OPNIEUW! en zal OPNIEUW! te allen tijde gevrijwaard houden tegen aanspraken die derden en/of werkzame personen bij de Wederpartij op OPNIEUW! kunnen hebben, voortvloeiend uit of verband houdend met het eigendom, het bezit, het gebruik of de exploitatie van het product, tenzij sprake is van opzet of grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van OPNIEUW!, zulks te bewijzen door de wederpartij.
 5. OPNIEUW! is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de wederpartij die het gevolg is van het handelen en/of nalaten van door OPNIEUW! ingeschakelde hulppersonen bij het uitvoeren van op OPNIEUW! rustende verbintenissen jegens de wederpartij en/of voor schade die het gevolg is van niet (tijdig) leveren van het product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 8, Beëindiging overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan eenzijdig door OPNIEUW! onmiddellijk, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, geheel of ten dele worden ontbonden, zonder dat OPNIEUW! verplicht is tot vergoeding van schade, in de navolgende gevallen:

–           Indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien onder wederpartij beslag wordt gelegd, indien de wederpartij schuldsanering aanvraagt of indien wederpartij (als rechtspersoon) wordt overgenomen of ontbonden;

–           Indien de wederpartij ondanks sommatie in gebreke blijft binnen veertien dagen alsnog aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;

–           Indien OPNIEUW! goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

 1. Indien tot toepassing van het in het vorige lid gestelde wordt overgegaan door OPNIEUW!, zijn alle vorderingen die OPNIEUW! op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar en is de wederpartij verplicht het product dat reeds aan de wederpartij is geleverd aan OPNIEUW! terug te geven.

Artikel 9, Persoonsgegevens en privacy

 1. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal OPNIEUW! persoonsgegevens die betrekking hebben op de wederpartij verwerken, doch slechts voor zover die persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Deze doeleinden staan beschreven in de privacyverklaring van OPNIEUW!. De persoonsgegevens zullen slechts op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. OPNIEUW! is in dit kader verantwoordelijk voor een afdoende beveiliging van de persoonsgegevens van de wederpartij. Om te voorkomen dat de persoonsgegevens die betrekking hebben op de wederpartij verloren gaan of in handen van derden komen, legt OPNIEUW! passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Indien een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens plaatsvindt en deze inbreuk een hoog risico met zich brengt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt OPNIEUW! de inbreuk onverwijld aan de wederpartij mee.
 2. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk alleen persoonsgegevens aan OPNIEUW! te verstrekken, voor zover OPNIEUW! gerechtigd is deze te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De wederpartij vrijwaart OPNIEUW! tegen iedere aanspraak van haar medewerkers of een andere derde jegens OPNIEUW! die betrekking heeft op een schending van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 10, Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, mallen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, berekeningen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van OPNIEUW!, ook al zijn bij de wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. De wederpartij zal er voor zorg dragen dat deze nooit geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld, of ter inzage gegeven en dat van de inhoud daarvan aan derden geen mededeling wordt gedaan, tenzij OPNIEUW! hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. OPNIEUW! garandeert op geen enkele wijze dat het aan de wederpartij geleverde product geen inbreuk maakt op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 3. Het is OPNIEUW! toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst met de wederpartij aan derden over te dragen. OPNIEUW! is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OPNIEUW! is de wederpartij niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen. Doet zij dat wel, dan is OPNIEUW! bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventueel door de wederpartij daardoor geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen.

Artikel 11, Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter die is gevestigd in het arrondissement waarin OPNIEUW! is gevestigd.

 

 1. VERKOOP

Artikel 12, Toepasselijkheid

 1. Onderdeel B (“VERKOOP”) is van toepassing op alle offertes, aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van een product van OPNIEUW! aan haar wederpartij.
 2. Onderdeel A (“ALGEMEEN”) is onverkort van toepassing op de in het vorige lid genoemde offertes, aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij daarvan nadrukkelijk bij overeenkomst of in dit onderdeel B van wordt afgeweken

Artikel 13, Eigendomsvoorbehoud

 1. OPNIEUW! behoudt zich, overeenkomstig art. 3:92 lid 1 BW, de eigendom van het aan de wederpartij verkochte product voor totdat de wederpartij alle vorderingen uit hoofde van de met OPNIEUW! gesloten overeenkomst heeft voldaan. Daaronder vallen tevens de vorderingen tot betaling van rente en kosten als gevolg van tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst. De eigendom gaat pas over indien de wederpartij alle vordering uit andere overeenkomsten heeft voldaan.
 2. De wederpartij is niet bevoegd het onder het eigendomsvoorbehoud vallende product, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Indien de wederpartij deze bepaling overtreedt is de verschuldigde prijs direct opeisbaar en is OPNIEUW! gerechtigd het product (weer) in bezit te nemen. De wederpartij zal alle daarvoor noodzakelijke medewerking op eerste verzoek van OPNIEUW! onverwijld verrichten. Ook is OPNIEUW! in voorkomend geval gerechtigd de overeenkomst ontbinden, zonder daarbij jegens de Wederpartij gehouden te zijn tot vergoeding van schade, gevolgschade daaronder begrepen.
 3. In geval van beslag, surseance van betaling, faillissement is de wederpartij verplicht om onmiddellijk aan alle relevante partijen kenbaar te maken dat het product nog eigendom is van OPNIEUW!, als gevolg van het eigendomsvoorbehoud. Voorts is de wederpartij gehouden al het nodigde te doen om te voorkomen dat OPNIEUW! in haar eigendomspositie wordt geschaad. Daartoe hoort in ieder geval het terstond mededeling doen aan OPNIEUW! van het feit dat beslag op het product gelegd is, of dat sprake is van surseance van betaling of van faillissement.
 4. De wederpartij is voorts verplicht het product voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan OPNIEUW! ter inzage te geven.
 5. Indien de wederpartij in strijd met het bepaalde in een van de hiervoor genoemde artikelleden handelt, is zij gehouden de schade die OPNIEUW! daardoor lijdt volledig te vergoeden.

Artikel 14, Reclame en garantie

 1. De wederpartij is verplicht het door OPNIEUW! geleverde product onverwijld te (laten) keuren en inspecteren. De wederpartij dient daartoe te controleren of de kwaliteit van het product overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij dient een eventuele reclame ten aanzien van zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 5 werkdagen aan OPNIEUW! mede te delen. Ontvangt OPNIEUW! niet binnen 5 dagen zo een mededeling van de wederpartij, dan wordt het product geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd.
 3. De wederpartij dient een eventuele reclame ten aanzien van andere gebreken, uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking aan OPNIEUW! mede te delen. Ontvangt OPNIEUW! niet binnen deze termijn een mededeling van de wederpartij dat zij het product reclameert, dan wordt het product geacht te zijn goedgekeurd door de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij gebruik maakt van haar recht op reclame, is zij niet gerechtigd de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten dan wel te verrekenen.
 5. OPNIEUW! kan geen enkele garantie verlenen ten aanzien van een verkocht tweedehands product en aanvaardt te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gebrekkigheid van het product, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 15, Beëindiging overeenkomst

 1. OPNIEUW! is in aanvulling op de in artikel 8 genoemde gevallen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud van OPNIEUW! nog van kracht is, oneigenlijk gebruik maakt van het product.
 2. Eveneens is OPNIEUW! bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij zich niet houdt aan hetgeen is vermeld in artikel 13.

 

 1. VERHUUR

          Artikel 16, Toepasselijkheid

 1. Onderdeel C (“VERHUUR”) is van toepassing op alle offertes, aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van een product van OPNIEUW!.
 2. Onderdeel A (“ALGEMEEN”) is onverkort van toepassing op de in het vorige lid genoemde offertes, aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij daarvan nadrukkelijk bij overeenkomst of in dit onderdeel C van wordt afgeweken.

Artikel 17, Huurprijs

 1. Indien hiervan niet bij de overeenkomst wordt afgeweken, bestaat de huurprijs voor de eerste vier weken uit een totaalprijs, bestaande uit de prijs voor het bezorgen, installeren, afhalen en de huur voor de eerste vier weken.
 2. Na deze eerste vier weken dient de huurprijs per week te worden voldaan, waarvan de facturatie per maand plaatsvindt.

Artikel 18, Duur en beëindiging huurovereenkomst

 1. OPNIEUW! is bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de navolgende gevallen:

–           Indien de wederpartij op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het product, of het product niet voldoende onderhoud;

–           Indien de wederpartij langer dan twee maanden de verschuldigde huurtermijnen niet betaalt;

–           Indien sprake is van beslag op het product, of indien sprake is van surseance van betaling of van faillissement.

 1. Indien voor bepaalde tijd gehuurd wordt, wordt de huurovereenkomst bij het verstrijken van de overeengekomen termijn omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat daarvoor een nadere mededeling vereist is. Indien de wederpartij dat niet wenst, moet zij dit uiterlijk een maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd, of zoveel eerder als sprake is van een bepaalde tijd van minder dan één (1) maand, schriftelijk aan OPNIEUW! meedelen.
 2. Gedurende de bepaalde tijd van de huurovereenkomst kan deze niet tussentijds worden opgezegd door de wederpartij. Na het verstrijken van de bepaalde tijd kan de wederpartij opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opnieuw kan te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Bij het eindigen van de huurovereenkomst draagt OPNIEUW! zorg voor het ophalen van het gehuurde product. De wederpartij is gehouden de daarvoor benodigde medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij de kosten van transport heeft te vergoeden aan OPNIEUW!.

Artikel 19, Verplichtingen wederpartij

 1. De wederpartij is gehouden om het product op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken en te behandelen.
 2. De wederpartij is gehouden het product in goede staat te houden en na afloop van de huurperiode en/of bij beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, in goede staat ter beschikking te stellen aan OPNIEUW! c.q. aan in goede staat aan OPNIEUW! te retourneren.
 3. De wederpartij dient het product steeds zodanig te plaatsen dat de plaatsing niet in strijd is met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en zodanig dat het product geen gevaar oplevert c.q. veroorzaakt.
 4. Het is de wederpartij verboden om het product van OPNIEUW! geheel of gedeeltelijk te (onder)verhuren dan wel (om niet) in gebruik te geven aan een derde, tenzij daartoe door OPNIEUW! schriftelijke toestemming is verleend.

Artikel 20, Schade en aansprakelijkheid

 1. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door het gehuurde aan of bij de wederpartij, medewerkers van de wederpartij en/of derden, nadat het gehuurde is geleverd, is voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart OPNIEUW!, haar werknemers of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/hulppersonen voor alle aanspraken te dier zake.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door de Wederpartij, medewerkers van de wederpartij, of door derden aan het product wordt toegebracht, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de schade is ontstaan als gevolg van overmacht.
 3. Eventuele schade aan het gehuurde dient terstond, althans binnen één werkdag na ontdekking daarvan, schriftelijk door de wederpartij aan OPNIEUW! te worden gemeld.
 4. Partijen zullen in onderling overleg afspreken op welke wijze de schade hersteld moet worden. Indien tussen de wederpartij en OPNIEUW! een verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop de schade hersteld moet worden, dan wordt de schade hersteld op de wijze zoals OPNIEUW! die aangeeft, waarbij OPNIEUW! rekening probeert te houden met de wensen van de wederpartij.
 5. OPNIEUW! is niet aansprakelijk voor verminderd genot met betrekking tot het gebruik van het product, ongeacht de oorzaak daarvan, behoudens wanneer dit veroorzaakt wordt door toerekenbaar tekortschieten door OPNIEUW!, zulks te bewijzen door de wederpartij.

 

 1. REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 21, Toepasselijkheid

 1. Onderdeel D (“REPARATIE EN ONDERHOUD”) is van toepassing op alle offertes, aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de reparatie en het onderhoud van een product van OPNIEUW!.
 2. Onderdeel A (“ALGEMEEN”) is onverkort van toepassing op de in het vorige lid genoemde offertes, aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij daarvan nadrukkelijk bij overeenkomst of in dit onderdeel D van wordt afgeweken.

Artikel 22, Inspanningsverplichting

 1. OPNIEUW! zal de door haar te verrichten dienst zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat door OPNIEUW! niet wordt gegarandeerd. De wederpartij is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van OPNIEUW! de dienst (tevens) door een derde te laten verzorgen en/of het product aan een derde ter reparatie en/of onderhoud aan te bieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPNIEUW!.
 2. Voor zover offertes, aanvragen en/of aanbiedingen om over te gaan tot reparatie en/of herstel van het product tot stand zijn gekomen op basis van door de wederpartij verstrekte gegevens, heeft de wederpartij in te staan voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en aanwijzingen. Indien blijkt dat die gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, hoeft OPNIEUW! haar daarop gebaseerde aanbod niet (ongewijzigd) gestand te doen.
 3. Door de wederpartij tussentijds aan OPNIEUW! verstrekte wijzigingen in de verleende opdracht binden OPNIEUW! slechts wanneer OPNIEUW! schriftelijk bevestigd heeft dat zij deze wijzigingen aanvaardt, zo nodig onder het voorbehoud dat het verrichten van de dienst meer tijd zal vergen, of meer zal kosten, dan initieel overeengekomen. In geval van een dergelijk voorbehoud zal de wederpartij daar mee in moeten stemmen, alvorens OPNIEUW! gehouden is verdere werkzaamheden te verrichten.
 4. De dienst geldt als uitgevoerd en afgerond c.q. het product geldt als gerepareerd en/of adequaat onderhouden vanaf het moment dat OPNIEUW! aan de wederpartij meegedeeld heeft dat het product gereed is.
 5. Indien de wederpartij niet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de in het vorige artikellid omschreven mededeling aan OPNIEUW! meldt dat het product niet deugdelijk functioneert en/of de dienst niet naar behoren verricht is en de reden(en) die aan die mening ten grondslag liggen, geldt het product c.q. de dienst als behoorlijk geleverd c.q. verricht.
 6. Indien de wederpartij de factuur zonder protest voldoet geldt het product eveneens als behoorlijk geleverd c.q. verricht.
 7. Vanaf het moment van oplevering is het product voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 23, Beëindiging overeenkomst en retentierecht

 1. OPNIEUW! is bevoegd de overeenkomst (partieel) te ontbinden indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn de afgesproken prijs betaalt, dit onverminderd de verplichting van de wederpartij de afgesproken prijs te voldoen voor zover het product gerepareerd en/of onderhouden is en/of de dienst al geleverd is door OPNIEUW!.
 2. OPNIEUW! is bevoegd zich het retentierecht in te roepen en het product onder zich te houden tot het volledige openstaande bedrag door de wederpartij is voldaan.

 

 

 

 

 

 

Scroll naar boven
Zoeken